SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

"MYSLÍV RACE"

 • Pořadatelem sportovní akce Myslív RACE je Tělovýchovná jednota Sokol Myslív - spolek (dále jen pořadatel).
 • Tyto soutěžní podmínky upravují právní vztah založený mezi soutěžícím - účastníkem běžeckého překážkového závodu MYSLÍV RACE pořádaného pořadatelem této akce, jakož i další podmínky účasti soutěžícího
 • Svým vlastnoručním podpisem (na konci tohoto dokumentu) bere soutěžící zcela a jednoznačně na vědomí, že jeho účast na překážkovém závodě Myslív RACE (dále jen MR) je zcela dobrovolná, a tohoto závodu se účastní pod předchozí úvaze na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Soutěžící je tak tímto plně seznámen se skutečností, že pořadatel akce v daném případě vystupuje pouze jako organizátor, když z jeho strany se jedná pouze o organizační uspořádání závodu v tom smyslu, že veškerá účast soutěžícího je dobrovolná, iniciovaná na vlastní riziko a nebezpečí tak, jako by se soutěžící veškerých úkonů a celkového charakteru závodu účastnil sám bez jakékoliv, byť i jen částečné účasti či nápomoci organizátora dané akce.
 • Soutěžící dále bere rovněž plně na vědomí, že MR je fyzicky a psychicky náročný závod, který vyžaduje velkou zdatnost a výdrž, neboť se jedná o vytrvalostní běh ztížený překážkami v různorodém přírodním terénu, ve kterém může být pohyb vlivem povětrnostních podmínek nepředvídatelně měněn a upravován.
 • Soutěžící je vzhledem k shora uvedeným skutečnostem srozuměn se skutečností, že v rámci jeho účasti může dojít k vážnému zranění či tělesnému poškození, resp. k dalším jiným vážným zdravotním následkům v podobě utonutí, podvrknutí či vykloubení končetin, přetržením vazů, zlomeninám, kousnutím, bodnutím hmyzu a zvířat, potencionálnímu trvalému ochrnutí či jakémukoliv dalšímu poranění nebo nadměrnému fyzickému vyčerpání. Soutěžící by měl tak v rámci těchto okolností předem zvážit svoji vlastní fyzickou a psychickou zdatnost, neboť účast soutěžícímu, který není nikterak sportovně zdatný, se tímto ze strany organizátora nedoporučuje.
 • Každý soutěžící je tak dále povinen dodržovat veškeré organizační a technické zabezpečení dbát pokynů a instrukcí organizátorů MR, dodržovat osobní disciplínu a zásady obecné sportovní morálky a bezpečnosti za účelem předcházení rizik vedoucích k poranění či ohrožení zdraví a života jak vlastního, tak ostatních soutěžících. V případě porušení jakýchkoliv podmínek specifikovaných tímto prohlášením může být následně soutěžící ze závodu diskvalifikován bez nároku jakýchkoliv náhrad a satisfakcí.
 • Soutěžící je tímto ujednáním srozuměn a přejímá riziko, které může vzniknout jeho účastí v závodě a to především v podobě vzniku vážné újmy na zdraví, která může vzniknout mimo jiné u jednotlivých překážek na trati, které se mohou za určitých a nepředvídatelných okolností uvolnit, povolit, následkem čehož může dojít právě ke vzniku vážné zdravotní újmy, když těchto všech případných rizik si je soutěžící plně vědom tyto tak přebírá jako vlastní s těmito riziky tak svým níže uvedeným podpisem plně souhlasí. Soutěžící souhlasí se všemi riziky tratě, známými či neznámými, i kdyby tyto nastaly nahodile bez předvídatelné situace.
 • Soutěžící prohlašuje, že pokud v rámci své účasti na MR zjistí jakékoliv neobvyklé či určité riziko závodu, v rámci předcházení jakékoliv újmy své i ostatních soutěžících osobně vynaloží veškeré možné úsilí na to, aby soutěž mohla probíhat nerušeně dále, a upozorní organizátora akce na jakékoliv zjištěné nedostatky a nebezpečí.
 • Soutěžící se tímto ustanovení v rámci své účasti na shora specifikovaném závodu výslovně vzdává jakýchkoliv nároků na náhradu škody majetkové i nemajetkové újmy či jiných nároků vzniklých v rámci jeho účasti na MR, stejně tak náhrady ušlého zisku.
 • V případě, že je soutěžícím osoba mladší 18 let může se akce účastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který bude tvořit nedílnou součást tohoto prohlášení. Účastník mladší 15 let se může akce a všech úkonů v rámci akce účastnit pouze s fyzickým doprovodem svého zákonného zástupce.
 • Soutěžící nebo zákonný zástupce tak v rámci tohoto ustanovení dále prohlašují, že netrpí žádnou závažnou nemocí, že neutrpěl žádný zdravotní úraz, který by bránil účasti na závodu a ani není postižen žádnou duševní nebo jinou poruchou, která by mohla nějakým způsobem omezit jeho účast na závodě. Svým podpisem tak soutěžící potvrzuje, že je fyzicky a psychicky zcela zdatný zdolat celkový závod a jeho překážky, které se budou nacházet na trase závodu a je tak dostatečně zkušený tyto překážky a celkový závod zdolat a překonat.
 • Soutěžící dále dává svůj výslovný souhlas s první pomocí, jejíž účast bude organizátorem zabezpečena v den konání závodu, jakož i s případným lékařským ošetřením osoby soutěžícího, pokud dojde ke zranění nebo poranění osoby soutěžícího a následný lékařský zákrok nesnese v daném okamžiku jakéhokoliv odkladu.
 • Soutěžící bere mimo jiné na vědomí, že na trase závodu budou umístěny organizátorem různé překážky a instrumenty stěžující závodníkům jejich trasu, a to vše za účelem naplnění smyslu a účelu závodu. Tyto překážky budou v rámci shora citovaných skutečností soutěžícímu neznámé a v okamžiku jejich překonávání je tak soutěžící povinen dbát pokynů organizátora při jejich zdolávání a překonávání v rámci své vlastní bezpečnosti ale rovněž i bezpečnosti ostatních soutěžících, neboť některé z umístěných překážek se bude v daný okamžik účastnit eventuálně i vícero soutěžících. Za tímto účelem je tak soutěžící povinen dbát jak vlastní bezpečnosti, tak právě i bezpečnosti ostatních soutěžících. V případě porušení tohoto ustanovení může být soutěžících bez dalších nároků s okamžitou platností ze závodu vyloučen s povinností plné náhrady tímto způsobené škody či nemajetkové újmy. Soutěžící je tak dále povinen vyvarovat se jakéhokoliv, byť i jen neúmyslného poškozování překážek tratě pod sankcí plné náhrady takto způsobené škody organizátora akce.
 • Soutěžící tímto uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku organizátorovi/pořadateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, ve kterém je poskytl organizátorovi akce, a to pro evidenční, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti organizátora/pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na kontrolu svých osobních údajů a na jejich opravu, pokud budou chybné. Soutěžící má dále vůči organizátorovi/pořadateli právo vyzvat ho k podání vysvětlení a k okamžitému odstranění závadného stavu v případě, že zjistí, že je s jeho osobními údaji nakládáno v rozporu se zákonem, zmocněním podle tohoto souhlasu či způsobem, který se dotýká, či by se mohl dotýkat, jeho osobnostních práv nebo jeho oprávněných zájmů. V případě oprávněnosti takového požadavku je organizátor/pořadatel povinen pochybení odstranit a uvést stav do souladu s požadavky soutěžícího. Pokud by organizátor/pořadatel oprávněné výzvě nevyhověl, je soutěžící oprávněn obrátit se svým požadavkem na kompetentní orgán.
 • Soutěžící výslovně souhlasí s tím, aby organizátor/pořadatel závodu nebo jím pověřená třetí osoba marketingově v souvislosti s tímto závodem využili ve prospěch organizátora/pořadatele osobní údaje soutěžícího. Soutěžící zejména výslovně souhlasí s tím, aby bylo využito formou zveřejnění jeho jméno příjmení, označení jeho facebookového profilu, místo bydliště a by byly využity veškeré obrazové, zvukově audiovizuální a obdobné záznamy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dává tak tímto zcela bezvýjimečně souhlas takto vytvořené záznamy užít bez dalších nároků pro výhradní komerční a marketingové účely organizátora/pořadatele závodu.
 • Organizátor/pořadatel závodu je oprávněn kdykoliv během trvání závodu pravidla závodu jednostranně měnit nebo tento zcela zrušit. Je však povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit soutěžícímu. Organizátor/pořadatel závodu je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování podmínek v průběhu závodu, stejně jako i dodržování pravidel pro účast v závodu a pro případ, že shledá porušení, učinit potřebné účinné kroky vedoucí k následné nápravě. Z účasti na závodu je oprávněn organizátor/pořadatel vyřadit soutěžícího, který nesplnil jakoukoliv podmínku účasti v závodu dle této smlouvy, a to i pokud toto nesplnění podmínek účasti vyjde najevo až dodatečně v průběhu závodu. Organizátor/pořadatel závodu si těmito podmínkami vyhrazuje právo z akce kdykoliv vyřadit soutěžícího, který se bude v rámci závodu vyjadřovat vulgárně, agresivně, v rozporu s dobrými mravy, nebo bude jakkoliv napadat dobré obchodní jméno organizátora/pořadatele závodu, jeho obchodních partnerů, nebo jinak narušovat hladký a nerušený průběh závodu. Organizátor/pořadatel závodu neodpovídá za jakékoliv technické obtíže či závady vzniklé či projevující se v souvislosti s průběhem závodu. Účastník závodu MR se tohoto účastní zcela na své vlastní nebezpečí a riziko nekonání se či zrušení závodu.
 • Soutěžící dále bere plně na vědomí, že jeho fyzická účast na závodu je podmíněna plným odsouhlasením těchto soutěžních podmínek, které je soutěžící povinen vlastnoručně podepsat a tyto následně v den konání závodu podepsané předložit organizátorovi závodu nebo jím pověřené osobě zajišťující administrativní úkony závodu.

Jméno a příjmení:...................................................................................................................................................

Datum narození:......................................................................................................

V ......................................................... dne................................................

Podpis:......................................................................................................................

(vlastnoruční podpis soutěžícího)

(Nezletilý soutěžící připojí k těmto podmínkám dále souhlas písemný souhlas zákonného zástupce, jehož vzor je možno pořídit na internetových stránkách organizátora soutěže) - v případě nedoložení tohoto dokladu bere soutěžící na vědomí, že nebude organizátorem připuštěn k závodu.

Souhlas zákonného zástupce s účastí soutěžícího na běžeckém, překážkovém závodě Myslív RACE

Já, níže podepsaný(á) pan/paní ........................................................................,

datum narozeni: ....................................................................................................,

bytem ..................................................................................................................,

tímto jako zákonný zástupce mé(ho) dcery/syna

.........................................................................................................,

narozen:............................................................................................................,

bytem: .................................................................................................................,

tj. soutěžícího běžeckého závodu - ,,Myslív RACE,, konaného dne 20. 7. 2024

uděluji svůj plný souhlas s účastí mé(ho) dcery/syna na shora uvedeném závodě.

Dále tímto prohlašuji, že souhlasím s veškerými ustanovení a podmínkami vyplývajícími ze Soutěžních podmínek, jejichž uzavření je nedílnou podmínkou účasti na závodě, že jako zákonný zástupce soutěžícího s jejich textem souhlasím, jejímu významu zcela a bez výhrad rozumím, jakož i veškerým dalším podmínkám a pravidlům soutěže sdělené mi organizátorem/pořadatelem akce.

V .................................dne.................................

Podpis zákonného zástupce:.....................................................................